top of page

PRIVACYVERKLARING

Privacy

Elztec Technische Opleidingen is verantwoordelijk voor al uw persoonsgegevens die worden verwerkt op de website
van Elztec.nl, maar ook uw contactpersonen bij Elztec Technische Opleidingen, wanneer u diensten van ons afneemt, of op een andere manier met ons in contact treedt.

Uitgangspunt

Persoonsgegevens verwerken wij in overeenstemming met de relevante wet- en regelgeving (AVG d.d. 25-05-2018) op behoorlijke en zorgvuldige wijze. Hierbij zorgen wij voor een goede balans tussen ons belang en uw belang als betrokkene om eigen keuzes te maken over uw persoonsgegevens. 

Reikwijdte

Dit privacy statement heeft betrekking op alle verwerkingen die onder verantwoordelijkheid van Elztec Technische Opleidingen plaatsvinden. Het gaat niet alleen om verwerkingen via de website(s) van Elztec Technische Opleidingen, maar ook om verwerkingen in de administratieve processen en in de ondersteunende systemen van Elztec Technische Opleidingen. 

Doel verwerkingen

Wij kunnen uw persoonsgegevens gebruiken voor de volgende doeleinden: 

 • voor onderwijsdoeleinden

 • afhandeling van door u aangevraagde (studie-)informatie of publicaties

 • uitvoering van onze dienstverlening

 • werving en selectie

 • het behandelen van personeelszaken

 • verkiezingen medezeggenschapsorganen

 • bedrijfsbeveiliging

 • behandelen van geschillen

 • samenstellen gebruikersstatistieken

 • beveiliging en verbetering van onze websites

 • de uitvoering of toepassing van wettelijke verplichtingen

Uw gegevens worden alleen voor de hierboven genoemde doeleinden gebruikt. Op centraal niveau houden wij een verwerkingsregister bij. Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld of gebruikt. Na verloop van de termijn vernietigen wij de gegevens.

Verstrekking aan derden

Elztec Technische Opleidingen kan voor het verwerken van uw persoonsgegevens derden inschakelen. Wij waarborgen dat deze derden handelen conform de privacywetgeving. Elztec Technische Opleidingen kan persoonsgegevens ook buiten de EU doorgeven. Dit doen wij enkel als in dat land sprake is van een passend beschermingsniveau in overeenstemming met de Europese wetgeving. 

Beveiliging

Elztec Technische Opleidingen draagt zorg voor een adequaat beveiligingsniveau. Er is voorzien in passende technische en organisatorische maatregelen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Deze maatregelen zijn er mede op gericht onnodige of onrechtmatige verzameling en verwerking te voorkomen. 
Een risicoanalyse op privacybescherming en informatiebeveiliging maakt deel uit van het intern risicobeheersings- en controlesysteem van Elztec Technische Opleidingen. 

Cameratoezicht

Elztec Technische Opleidingen heeft camera’s hangen om vernielingen en diefstal tegen te gaan en om medewerkers, studenten en bezoekers te beschermen (gerechtvaardigd belang). Rekening wordt gehouden met de wet- en regelgeving in het kader van de AVG. Betrokkenen hebben de volgende privacyrechten: - het recht om gegevens (camerabeelden) in te zien, - het recht om vergeten te worden, - het recht op beperking van de verwerking, - het recht om bezwaar te maken tegen het gebruik van persoonsgegevens. 
 
Elztec Technische Opleidingen mag camerabeelden niet langer bewaren dan noodzakelijk is. De richtlijn hiervoor is maximaal 4 weken. Is er een incident vastgelegd, bijv. diefstal, dan mogen de betreffende beelden worden bewaard tot dit incident is afgehandeld. 

Beeldmateriaal

Voor het maken van foto’s en filmpjes geldt de privacywet. Foto’s en filmpjes maken mag maar publiceren mag niet zomaar. Zodra mensen herkenbaar in beeld komen zijn het persoonsgegevens. Dit betekent dat er een wettelijke grondslag nodig is om foto’s en filmpjes te mogen maken en te publiceren: toestemming van de mensen die op foto’s en filmpjes staan. 

bottom of page