top of page

ALGEMENE VOORWAARDEN

Algemene voorwaarden
ELZTEC B.V.


1. Toepasselijkheid 
De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten met ELZTEC opleidingen betreffende de deelname en/of opdracht tot het ontwikkelen, organiseren, plannen, verzorgen van opleidingen, cursussen, trainingen en andere vormen hiervan, hierna te noemen ‘cursus’.


Deze Algemene Voorwaarden zijn door ELZTEC B.V. opgesteld teneinde te worden opgenomen in alle aanbiedingen en overeenkomsten betreffende de in art. 1 genoemde activiteiten.
Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen tussen opdrachtgever en ELZTEC B.V., tenzij opdrachtgever en ELZTEC B.V. afwijking van deze voorwaarden zijn overeengekomen en dit schriftelijk door beide partijen is bevestigd.


Deze Algemene Voorwaarden zijn eveneens van toepassing op opvolgende overeenkomsten voortvloeiend uit een eerdere overeenkomst tussen partijen. Ook als de toepasselijkheid niet uitdrukkelijk opnieuw is overeengekomen. Van “opvolgende overeenkomsten’ is in ieder geval sprake in geval van het verrichten van meerwerk of vervolgopdrachten.
Eenzijdig door opdrachtgever aan ELZTEC B.V. van toepassing verklaarde inkoop/leveringsvoorwaarden worden door ELZTEC B.V. op geen enkele wijze geaccepteerd.


1.1    Begrippen 
Deelnemer 
Degene die de cursus daadwerkelijk gaat volgen. 
Opdrachtgever 
Degene die zich aansprakelijk heeft gesteld voor de betaling van de cursus. 
Open netwerk 
Een cursus, georganiseerd door ELZTEC B.V., open voor iedereen die daaraan wil deelnemen. 
Incompany 
Een cursus, georganiseerd door ELZTEC B.V. in opdracht van de opdrachtgever, met een besloten karakter waarbij deelnemers worden uitgenodigd door de opdrachtgever. 
Overige overeenkomsten 
Alle overige overeenkomsten van opdracht door ELZTEC B.V. schriftelijk aanvaard. 
Startdatum 
De eerste bijeenkomst van de cursus. 
Cursusprijs 
De prijs van de cursus besproken en/of vastgelegd in een door opdrachtgever getekende opdrachtbevestiging. 
Toets
Beoordeling van theoretische kennis gedurende de cursus, aan de hand waarvan kan worden beoordeeld in hoeverre de lesstof door de deelnemer wordt beheerst. 

Proeve van bekwaamheid
Beoordeling van kennis/vaardigheden in praktijksituatie zoals opgedaan tijdens de cursus, gevolgd door een certificaat. 
Examen 
Beoordeling van kennis/vaardigheden na een cursus of opleiding, waarbij een diploma kan worden behaald. 
Annuleren 
De schriftelijke opzegging van de cursus door deelnemer, opdrachtgever of ELZTEC B.V.


1.2 Totstandkoming van de overeenkomst 
De overeenkomst tussen ELZTEC B.V. en de opdrachtgever komt tot stand door ontvangst van een schriftelijke aanmelding of opdracht, bijv. via mail of akkoord op een offerte.  


2. Uitvoering 
ELZTEC B.V. is gerechtigd om: 

 • De cursusprogramma’s tussentijds te wijzigen, om reden van herprogrammering van exameneisen en/of om reden van kwalitatieve verbetering.

 • De indeling van de cursus wat betreft plaats en tijd te wijzigen.

 • Bij onvoldoende aanmeldingen een cursus of startmoment te annuleren, of nieuwe aanmeldingen voor een bestaande cursus niet te accepteren. Ingeschreven deelnemers ontvangen hiervan telefonisch of schriftelijk bericht, waarna hun verplichtingen vervallen.

 • Het aantal bijeenkomsten van een cursus te reduceren, waarbij de inhoud en prijs hetzelfde blijft.


3. Examens
3.1 Examen 
Indien er op een cursus één of meer externe examens volgen, dan is hierop automatisch het daarvoor geldende examenreglement van de examinerende instelling van toepassing.


Opdrachtgevers en/of deelnemers zijn zelf verantwoordelijk voor een tijdige en correcte aanmelding en eventueel afmelding voor deze examens, tenzij anders schriftelijk overeengekomen met de opdrachtgever.
De kosten van de examens zijn niet begrepen in de cursusprijs, anders schriftelijk overeengekomen met de opdrachtgever.


3.2 Online oefenomgeving (theorie)
De online oefenomgeving maakt onderdeel uit van de cursus. De cursist ontvang uiterlijk de 1e cursusdag een inlogcode van deze omgeving. Een cursist dient aan het einde van de cursus minimaal 75% score te behalen. Dit kan ingezien worden door de docent en de resultaten kunnen in overleg worden gedeeld met de opdrachtgever.


3.3 Test / proeve van bekwaamheid (praktijk)
Testen kunnen onderdeel uitmaken van een cursus. Deze testen zijn bedoeld om de voortgang van de ontwikkeling van de deelnemer te meten. Aan de resultaten van de testen kunnen echter geen rechten worden ontleend.  De kosten van de testen zijn inbegrepen in de cursusprijs, tenzij anders schriftelijk overeengekomen met de opdrachtgever.


4. Locaties, faciliteiten en catering 
De (externe) locaties, faciliteiten en catering waarvan ELZTEC B.V. gebruik maakt ten behoeve van de uitvoering van haar cursussen worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid uitgekozen. ELZTEC B.V. is echter niet aansprakelijk voor deze (externe) locaties, faciliteiten en catering.


5. Cursusprijzen 
5.1 Geldigheidsduur 
De vermelde cursusprijzen van ELZTEC B.V. zijn geldig van 1 januari tot en met 31 december van het betreffende jaar. Een offerte is 30 dagen geldig. 


5.2 Vermelding 
De geldende cursusprijzen van ELZTEC B.V. staan vermeld op de ELZTEC website of zijn schriftelijk overeengekomen met de opdrachtgever.


5.3 Cursuskosten 
De cursusprijzen van ELZTEC B.V. zijn inclusief alle op de betreffende cursus van toepassing zijnde en benodigde (les)materialen, practica, locatiekosten, cateringkosten, toets- en test kosten, tenzij anders vermeld op de ELZTEC website of anders schriftelijk overeengekomen met de opdrachtgever.


5.4 Overige kosten
De examenkosten van een extern examenbureau zijn niet opgenomen in de cursuskosten of anders schriftelijk overeengekomen met de opdrachtgever.  
Indien de cursus op verzoek van de opdrachtgever op een externe locatie gegeven dient te worden of op zaterdag dan komen er extra kosten bij (kilometervergoeding en weekendtoeslag) 

5.5 Btw 
Alle prijzen zijn exclusief het geldende btw-tarief.


5.6 Prijswijzigingen 

 • ELZTEC B.V. is gerechtigd haar prijzen tussentijds en zonder opgaaf van reden aan te passen. Op alle overeenkomsten die zijn aangegaan tussen ELZTEC B.V.  en opdrachtgever blijven echter de overeengekomen prijzen van toepassing, met uitzondering van die prijsverhogingen die zijn gebaseerd op nationale- en internationale wetgeving en/of de implementatie ervan.

 • Indien en voor zover de termijn tussen de datum van het sluiten van de overeenkomst en de datum van levering meer dan drie maanden betreft, en als gevolg van enige overheidsmaatregel kostprijsverhogende belastingen, heffingen of invoerrechten worden gewijzigd, wordt de overeengekomen prijs evenredig aangepast, zonder dat dit kan leiden tot annulering van de opdracht door de opdrachtgever.


6. Betaling 
6.1 Algemeen 
Nadat de overeenkomst tot stand is gekomen zal ELZTEC B.V. overgaan tot facturering. ELZTEC B.V. factureert ook voor derden die zij voor de uitvoering van de cursus inschakelt, tenzij anders vermeld op de ELZTEC website of anders schriftelijk overeengekomen met de opdrachtgever.

 • ELZTEC B.V. hanteert een standaard betalingstermijn van 30 dagen na factuurdatum tenzij op de factuur anders vermeld.

 • Betaling dient te geschieden vóór of op de vervaldatum die op de factuur is vermeld.

 • Indien niet tijdig wordt betaald komen alle kosten, ontstaan door de wanbetaling, vermeerderd met de wettelijke rente en incassokosten, voor rekening van de opdrachtgever.

 • De overeenkomst met de opdrachtgever kan, in geval van wanbetaling, zonder dat enige ingebrekestelling is vereist, eenzijdig door ELZTEC B.V. worden verbroken. ELZTEC B.V. is in dat geval gerechtigd de totale cursusprijs aan de opdrachtgever in rekening te brengen en onmiddellijk op te eisen.


6.2 Betaaltermijn 
Bij niet-tijdige betaling kan de deelnemer de toegang tot de bijeenkomsten en examens worden ontzegd en/of wordt het certificaat niet uitgereikt. Door het niet bezoeken van de bijeenkomsten en de examens vervalt de financiële verplichting niet.


7. Annuleren door de opdrachtgever en/of cursist.
7.1 Algemeen 

 • Kosteloos annuleren van een (incompany)cursus of deelnemer kan uiterlijk 14 dagen voor de 1e cursusdag en kan uitsluitend schriftelijk geschieden. De datum van de poststempel of ontvangsttijdstip van email geldt als aanzegtermijn van de annulering. Als bewijs van de annulering geldt de schriftelijke bevestiging van ELZTEC B.V.

 • Bij annuleren of verplaatsen van de cursusdatum 14 dagen voor of op de geplande
  uitvoeringsdatum of bij niet verschijnen: 100% van de totale cursuskosten. Indien
  wij in samenspraak met u de cursusdatum naar een door ons aangewezen datum
  kunnen verplaatsen, dan zullen wij voor deze nieuwe cursus slechts 50%
  doorbelasten. Bepaalt u zelf de cursusdatum, dan zijn wij genoodzaakt om opnieuw
  100% door te belasten.

 • Bij annulering voor de geplande startdatum heeft de deelnemer/opdrachtgever het recht om kosteloos een andere deelnemer aan de cursus in zijn/haar plaats te laten deelnemen, mits deze voldoet aan de door ELZTEC B.V. gestelde opleidings- of ervaringseisen en deze ten tijde van de annulering kenbaar is gemaakt.

 • Tijdens een cursus en/of opleiding is annuleren niet mogelijk.

 • Zodra ELZTEC B.V. en de opdrachtgever onderling een datum hebben afgesproken waarop een onderdeel van de dienstverlening zal plaatsvinden, is dit onderdeel ingeroosterd en zal ELZTEC B.V. hiervoor capaciteit ter beschikking houden voor de opdrachtgever. Indien dit onderdeel uitgesteld wordt door de opdrachtgever, dan is ELZTEC B.V. gerechtigd deze activiteit te factureren.


7.2 Deelname eisen 
Naast de gestelde opleidings- en ervaringseisen (zie www.beiviag.nl)  is het van belang dat de cursist op de 1e cursusdag in het bezit is van de juiste werkkleding en gereedschap. Om na de cursus deel te kunnen nemen aan het Stipel examen bij Enexis dient de cursist minimaal 90% aanwezig te zijn geweest. Bij meer dan 10% afwezigheid van de gehele cursus kan het examen worden geannuleerd.


8. Copyright 
Van het door ELZTEC B.V. verstrekte materiaal blijven alle rechten aan haar voorbehouden. Niets uit de uitgave(n) mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt in enigerlei vorm of op enigerlei wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ELZTEC B.V. Het is niet toegestaan het materiaal aan derden ter beschikking te stellen.


9. Aansprakelijkheid 
ELZTEC B.V. heeft een gangbare aansprakelijkheidsverzekering afgesloten. De aansprakelijkheid van ELZTEC B.V. is in alle gevallen beperkt tot het bedrag dat in het betreffende geval onder deze verzekering wordt uitgekeerd, te vermeerderen met het eventuele eigen risico op deze verzekering. Indien de verzekering om welke reden dan ook geen dekking biedt, dan is de aansprakelijkheid van ELZTEC B.V. beperkt tot het bedrag dat ELZTEC B.V. voor de betreffende cursus/training in rekening heeft gebracht.


In het geval dat ELZTEC B.V. aansprakelijk is, komt alleen direct door de fout van ELZTEC B.V. veroorzaakte schade voor vergoeding in aanmerking. De fout van ELZTEC B.V. kan uitsluitend gelegen zijn in de taken die redelijkerwijs binnen de opdracht aan ELZTEC B.V. vallen. Gevolgschade (waaronder inkomsten en bedrijfsschade) is derhalve uitgesloten.


Voor fouten van door ELZTEC B.V. ingeschakelde derden of ondergeschikten van ELZTEC B.V. is ELZTEC B.V. alleen aansprakelijk indien ELZTEC B.V. bij het inschakelen van deze derden het maken van dergelijke fouten had kunnen en moeten voorzien en de fouten zijn gemaakt in de uitoefening van het beroep of bedrijf van die derde.

ELZTEC B.V. is niet aansprakelijk in geval van overmacht. Onder overmacht wordt verstaan alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop ELZTEC B.V. geen invloed kan uitoefenen en waardoor ELZTEC B.V. niet in staat is haar verplichtingen na te komen. Onder overmacht valt in ieder geval: ziekte van trainers, een (tijdelijk) tekort van personeel, brand, bedrijfs- en technische storingen binnen kantoor van ELZTEC B.V., de opdrachtgever of bij de door ELZTEC B.V. ingeschakelde externe partij, niet beschikken over voldoende of juiste gegevens te verstrekken door de opdrachtgever, onjuiste gegevens verstrekt door de opdrachtgever, onvoldoende medewerking van de opdrachtgever.


Eventuele aanspraken op schadevergoeding dienen op straffe van verval binnen 14 dagen, nadat de schade bekend is geworden in rechte te zijn ingesteld.


10. Persoonsregistratie 
Namen en adresgegevens van opdrachtgevers worden opgenomen in het klantenbestand van ELZTEC B.V. en worden gebruikt om betrokkenen op de hoogte te houden van activiteiten en aangewend voor marketingactiviteiten van ELZTEC B.V. De gegevens worden niet ter beschikking gesteld aan derden. Indien de betrokkene aangeeft geen prijs te stellen op toezending van informatie, dan wordt dat direct gerespecteerd. 


Gegevens van cursisten worden alleen gebruikt voor het opstellen van het certificaat en eventuele aanmelding bij exameninstelling Enexis.


Het ELZTEC certificaat wordt na betaling van de cursus digitaal verzonden naar de opdrachtgever. 


11. Klachten 
Klachten met betrekking tot de overeengekomen cursussen en/of het factuurbedrag dienen schriftelijk binnen 14 dagen na de datum waarop de activiteit plaatsvond (of consultancy is afgerond) aan de directie van ELZTEC B.V. kenbaar te worden gemaakt. Een klacht dient per email of aangetekende post te worden gezonden aan: info@elztec.nl


Klachten schorten de betalingsverplichting van opdrachtgever niet op. In geval van een terecht bevonden klacht kan opdrachtgever recht hebben op aanpassing van het in rekening gebrachte bedrag.


12. Netbeheer Nederland
ELZTEC Technische Opleidingen voldoet aan alle eisen van een opleidingsinstituut. Wij werken met gecertificeerde docenten en voldoen aan alle eisen en gedragscode van Netbeheer Nederland. 


13. Recht en geschillen 
Op deze Algemene Voorwaarden is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. Geschillen voortvloeiende uit overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn en die niet behoren tot de competentie van de kantonrechter, zullen worden onderworpen aan de bevoegde rechter te Arnhem.

 

bottom of page